کابل فیبرنوری ETK

کابل فیبرنوری ETK

کابل فیبرنوری ETK

کابل فیبرنوری ETK

توضیحات

 تنها نماینده رسمی فروش کابل فیبرنوری ETK ترکیه در ایران.
مشخصات کابل فیبر نوری ETK ترکیه :
کور های مصرفی فیبر نوری سینگل مود تار فوجیکورا ژاپن.
کور های مصرفی در تولید کابل ETK ترکیه در نوع مالتی مود دراکا DRAKA
در نوع های خاکی کانالی دفنی دابل جکت...


کابل فیبرنوری -MLT-NMA-SJ (A-DF(ZN)B2Y) -ETK

کابل فیبرنوری – MLT-DA-DJ – ETK

کابل فیبرنوری – MLT-NMA-DJ- ETK

کابل فیبرنوری – MLT-NMA-SJ-DRY (A-DQ(ZN)B2Y) – ETK

کابل فیبرنوری – MLT-NMA-SJ-P – ETK

کابل فیبرنوری – MLT-SA-DJ – ETK

کابل فیبرنوری – MLT-SA-DJ-T.T. – ETK

کابل فیبرنوری – SLT-NMA-SJ – ETK

کابل فیبرنوری – SLT-NMA-SJ-A – ETK

کابل فیبرنوری – SLT-NMA-SJ-P – ETK

کابل فیبرنوری اتکا– SLT-SA-SJ-A – ETK

کابل فیبرنوری اتکا-MLT-SA-SJ(A-DF(ZN)(SR)2Y)-ETK

توضیحات

 تنها نماینده رسمی فروش کابل فیبرنوری ETK ترکیه در ایران.
مشخصات کابل فیبر نوری ETK ترکیه :
کور های مصرفی فیبر نوری سینگل مود تار فوجیکورا ژاپن.
کور های مصرفی در تولید کابل ETK ترکیه در نوع مالتی مود دراکا DRAKA
در نوع های خاکی کانالی دفنی دابل جکت...


کابل فیبرنوری -MLT-NMA-SJ (A-DF(ZN)B2Y) -ETK

کابل فیبرنوری – MLT-DA-DJ – ETK

کابل فیبرنوری – MLT-NMA-DJ- ETK

کابل فیبرنوری – MLT-NMA-SJ-DRY (A-DQ(ZN)B2Y) – ETK

کابل فیبرنوری – MLT-NMA-SJ-P – ETK

کابل فیبرنوری – MLT-SA-DJ – ETK

کابل فیبرنوری – MLT-SA-DJ-T.T. – ETK

کابل فیبرنوری – SLT-NMA-SJ – ETK

کابل فیبرنوری – SLT-NMA-SJ-A – ETK

کابل فیبرنوری – SLT-NMA-SJ-P – ETK

کابل فیبرنوری اتکا– SLT-SA-SJ-A – ETK

کابل فیبرنوری اتکا-MLT-SA-SJ(A-DF(ZN)(SR)2Y)-ETK