ژل آتش زن کبریتی

ژل آتش زن کبریتی

ژل آتش زن کبریتی

ژل آتش زن کبریتی

توضیحات

دیگربرای ایجادشعله مداوم نیازی به نفت وبنزین وسوخت های دیگرنیست.

باژل آتش زای آلفا بدون نیازبه سوخت آتش خودراروشن کرده وباایمنی وکیفیت وپاکیزگی همراه باشید.

برای اطلاعات بیشتربامادرتماس باشید.

03834234777

03834234999

09176373537

اقای مهندس تقی پور

شرکت تجارت پخش شعله(آلفا)

www.zoghaltps.com

توضیحات

دیگربرای ایجادشعله مداوم نیازی به نفت وبنزین وسوخت های دیگرنیست.

باژل آتش زای آلفا بدون نیازبه سوخت آتش خودراروشن کرده وباایمنی وکیفیت وپاکیزگی همراه باشید.

برای اطلاعات بیشتربامادرتماس باشید.

03834234777

03834234999

09176373537

اقای مهندس تقی پور

شرکت تجارت پخش شعله(آلفا)

www.zoghaltps.com