تعرفه تبلیغات بیجابز

تعرفه ثبت تبلیغات

مدت فعال بودن تبلیغ ثبت شده یک سال میباشد

تبلیغات ستاره دار بعد از اتمام مدت ستاره دار از لیست ستاره دار ها حذف میشود و به عنوان تبلیغ بدون ستاره محسوب میگردد

بدون ستاره 30,000 تومان
تعرفه قیمت تبلیغات یک ستاره
یک ستاره یک ماهه 50,000 تومان
یک ستاره سه ماهه  100,000 تومان
یک ستاره شش ماهه 200,000 تومان
یک ستاره یک ساله 400,000 تومان
تعرفه قیمت تبلیغات سه ستاره
سه ستاره یک ماهه 70,000 تومان
سه ستاره سه ماهه 140,000 تومان
سه ستاره شش ماهه 280,000 تومان
سه ستاره یکساله  560,000 تومان

تعرفه قیمت تبلیغات پنج ستاره

پنج ستاره یک ماهه 100,000 تومان
پنج ستاره سه ماهه 200,000 تومان
پنج ستاره شش ماهه 400,000 تومان
پنج ستاره یک ساله 800,000 تومان

 

تعرفه ثبت آگهی استخدام

مدت زمان فعال بودن آگهی استخدام 3 ماه میباشد

بدون ستاره رایگان
یک ستاره  5,000 تومان
دو ستاره 10,000 تومان
سه ستاره 15,000 تومان
چهار ستاره 20,000 تومان
پنج ستاره 25,000 تومان