تعرفه تبلیغات بیجابز

تعرفه ثبت تبلیغات

بدون ستاره 10,000 تومان
تعرفه قیمت تبلیغات یک ستاره
یک ستاره یک ماهه 20,000 تومان
یک ستاره سه ماهه  30,000 تومان
یک ستاره شش ماهه 50,000 تومان
یک ستاره یک ساله 90,000 تومان
تعرفه قیمت تبلیغات دو ستاره
دو ستاره یک ماهه  30,000 تومان
دو ستاره سه ماهه 50,000 تومان
دو ستاره شش ماهه 90,000 تومان
دو ستاره یک ساله 170,000 تومان
تعرفه قیمت تبلیغات سه ستاره
سه ستاره یک ماهه 40,000 تومان
سه ستاره سه ماهه 70,000 تومان
سه ستاره شش ماهه 130,000 تومان
سه ستاره یکساله  250,000 تومان
تعرفه قیمت تبلیغات چهار ستاره
چهار ستاره یک ماهه 50,000 تومان
چهار ستاره سه ماهه 90,000 تومان
چهار ستاره شش ماهه 170,000 تومان
چهار ستاره یک ساله 330,000 تومان
تعرفه قیمت تبلیغات پنج ستاره
پنج ستاره یک ماهه 60,000 تومان
پنج ستاره سه ماهه 110,000 تومان
پنج ستاره شش ماهه 210,000 تومان
پنج ستاره یک ساله 410,000 تومان

 

تعرفه ثبت آگهی استخدام

بدون ستاره رایگان
یک ستاره  5,000 تومان
دو ستاره 10,000 تومان
سه ستاره 15,000 تومان
چهار ستاره 20,000 تومان
پنج ستاره 25,000 تومان

 

طراحی و اجرا از سایت سازان