بانک مشاغل ایران

بانک مشاغل ایران

بیجابز

سمپاشی منازل وادارات بامجوزرسمی

توضیحات

 شرکت سمپاشی ومبارزه باناقلین نانوفناوران پیشروبهداشت تهران .شماره مجوزدانشگاه ازدانشگاه علوم پزشکی ایران=2107وشماره ثبت=2222 سمپاشی وریشه کنی قطعی حشرات موذی باروشهای IPMدرمنازل،ادارات،سازمانهاوارگانهای دولتی وخصوصی ،مراکزتجاری،آموزشی،ورزشی -کنترل تخصصی سوسک ریزآلمانی باسموم بهداشتی موردتاییدسازمان بهداشت جهانی وطعمه های مخصوص ،دررستورانها،فست فودها،شیرینی پزی هاوتهیه غذاها-ریشه کنی قطعی ساس تختخوابی بابهترین روشهای موجوددرمنازل وخوابگاهها-سمپاشی سوسک درشت آمریکایی ،انواع مگسها،پشه،شپش،مورچه،کک ،کنه ومایت پرندگان.

تبلیغات مرتبط بیجابز با این آگهی

-----------------------------------------