بانک مشاغل ایران

بانک مشاغل ایران

بیجابز

باربری گل بارمهرشهرکرج

توضیحات

 باربری گل بار متخصص درحمل اثاثیه منزل ومبلمان کالای اداری وتجاری بابیش از۲۸ سال سابقه درخشان درکرج تهران وعضواتحادیه کامیون داران کرج باکارگران ورزیده به تمام نقاط کشور شماره باربری گل باررا از ۱۱۸ بخواهید

۳۳۵۵۴۱۱۸__۳۳۵۱۶۶۹۸__۳۳۵۵۴۱۱۹__۰۹۱۲۶۶۵۰۸۰۳__۰۹۳۵۳۷۰۷۰۹۱

تبلیغات مرتبط بیجابز با این آگهی

-----------------------------------------