بانک مشاغل ایران

بانک مشاغل ایران

بیجابز

باربری گل بارمهرشهرکرج

توضیحات

 باربری گل بارمهرشهر کرج

متخصص درحمل اثاثیه منزل

ومبلمان

کالای اداری وتجاری

بابیش از۲۸ سال سابقه درخشان درکرج تهران

وعضواتحادیه کامیون داران کرج

باکارگران ورزیده خوش اخلاق

 

حمل باربه تمام نقاط کشور

گل بارمهرشهررا از ۱۱۸ بخواهید

۳۳۵۵۴۱۱۸

__۳۳۵۱۶۶۹۸__

۳۳۵۵۴۱۱۹

__۰۹۱۲۶۶۵۰۸۰۳

__۰۹۳۵۳۷۰۷۰۹۱

تبلیغات مرتبط بیجابز با این آگهی

-----------------------------------------