بانک مشاغل ایران

بانک مشاغل ایران

بیجابز

اتوبار گل بار مهرشهر کرج

توضیحات

 باربری گل بار مهرشهرکرج

حمل بار به تمام نقاط کشور

باکارگران ورزیده وماهر

۳۳۵۱۶۶۹۸

۳۳۵۵۴۱۱۸

۳۳۵۵۴۱۱۹

۰۹۱۲۶۶۵۰۸۰۳

۰۹۳۵۳۷۰۷۰۹۱

تبلیغات مرتبط بیجابز با این آگهی

-----------------------------------------