بانک مشاغل ایران

بانک مشاغل ایران

بیجابز

خدمات مالی

توضیحات

خدمات مالی: انجام کلیه خدمات مالی از ثبت در سیستم حسابداری تا تهیه بهای تمام شده تهیه گزارش های مدیریتی –تحریر دفاتر قانونی –(تهیه اظهار نامه های مالیاتی تهیه گزارش فصلی و کلیه امور قانونی شرکت)

تبلیغات مرتبط بیجابز با این آگهی

-----------------------------------------