فاطمه سبزی، مشاور روانشناس، افسردگی، نگرانی، وسواس

فاطمه سبزی، مشاور روانشناس، افسردگی، نگرانی، وسواس

توضیحات

فاطمه سبزی

کارشناس ارشد روانشناسی عمومی از دانشگاه علوم و تحقیقات تهران
خدمات مشاوره در موضوعات
افسردگی، نگرانی، وسواس
مشاوره فردی
   زوج درمانی

توضیحات

فاطمه سبزی

کارشناس ارشد روانشناسی عمومی از دانشگاه علوم و تحقیقات تهران
خدمات مشاوره در موضوعات
افسردگی، نگرانی، وسواس
مشاوره فردی
   زوج درمانی

شما همچنین ممکن است دوست داشته باشید …