فاطمه سبزی، مشاور روانشناس، افسردگی، نگرانی، وسواس

فاطمه سبزی، مشاور روانشناس، افسردگی، نگرانی، وسواس

فاطمه سبزی، مشاور روانشناس، افسردگی، نگرانی، وسواس

فاطمه سبزی، مشاور روانشناس، افسردگی، نگرانی، وسواس

توضیحات

فاطمه سبزی

کارشناس ارشد روانشناسی عمومی از دانشگاه علوم و تحقیقات تهران
خدمات مشاوره در موضوعات
افسردگی، نگرانی، وسواس
مشاوره فردی

توضیحات

فاطمه سبزی

کارشناس ارشد روانشناسی عمومی از دانشگاه علوم و تحقیقات تهران
خدمات مشاوره در موضوعات
افسردگی، نگرانی، وسواس
مشاوره فردی