بانک مشاغل ایران

بانک مشاغل ایران

بیجابز

نرم افزار مدیریت مطب پزشکان

توضیحات

 

نرم افزارمدیریت مطب

 

سایت سازان

با امکانات مدیریت پرونده بیماران و ثبت نسخه و ... تحت شبکه

توضیح اینکه منشی با ثبت اطلاعات بیمار و تشکیل پرونده و نوبت دهی به بیمار

از طریق شبکه اطلاعات برای پزشک فرستاده شده

و پزشک می تواند اطلاعات بیمار را دیده و تشخیص ها و داروها و ویزیت بیمار را

در نرم افزار ثبت نماید


تبلیغات مرتبط بیجابز با این آگهی

-----------------------------------------