بانک مشاغل ایران

بانک مشاغل ایران

بیجابز

اجاره کاتر

توضیحات

بریدن آسفالت ، کاتر زدن و بریدن بتون ، حمل و جمع آوری آسفالت های کنده شده و ترمیم و بازسازی .
آسفالتکاری ،جاهای کنده شده را دوباره آسفالت میکنیم

 

 

تبلیغات مرتبط بیجابز با این آگهی

-----------------------------------------