وسایل نقلیه - خودرو : فروش قسطي رکوردی ثبت نشده است