تعرفه تبلیغات بجابز

تعرفه ثبت تبلیغات

تعرفه قیمت تبلیغات 
یک ماهه 10,000 تومان
سه ماهه  25,000 تومان
شش ماهه 45,000 تومان
یک ساله 80,000 تومان

 

تعرفه قیمت تبلیغات ویژه ( نمایش در صفحه اول)
ویژه یک ماهه 30,000 تومان
ویژه سه ماهه 80,000 تومان
ویژه شش ماهه 150,000 تومان
 ویژه یکساله  250,000 تومان

 

 

تعرفه ثبت آگهی استخدام
یک ماهه رایگان
ویژه یک ماهه 20,000 تومان